Listen to this article

Using Your Own Amazon Web Services Account


 1. Sign up for an AWS account
 2. Open the IAM console
 3. On the left navigation, select Users, then click the button "Add user"
 4. Enter any user name, check the box "Programmatic access", click "Next: permissions"
 5. Under "Set permissions", select the tab "Attach existing policies directly", and attach the "AmazonPollyReadOnlyAccess" policy
 6. Click "Next: tag", click "Next: review", click "Create user"
 7. On the success screen, write down the AccessKeyId and SecretAccessKey
 8. In the browser, open Read Aloud extension options; in the Voice dropdown, scroll to the bottom and select "Enable Custom Voices"; enter the access keys into the section for AWS and click "Save".

11 comments:

 1. TỔNG KẾT MỘT SỐ ĐIỂM CHÍNH CỦA CUỘC HỌP
  - ĐIỂM NHẤN CỦA THUMB NẰM Ở ĐÂU ? Luôn giữ cho màu săc của điểm nhấn nổi bật và rõ ràng nhất trên thumb
  Art mỗi lần test thumb sẽ note điểm nhấn của từng thumb nằm ở đâu khi đẩy lên group Ideal thumb và nhóm test . Các bên phối hợp sẽ cùng nhau đánh giá. Nếu điểm nhấn ok thì không sao nếu điểm nhấn k ok thì tìm hướng suggest thay đổi. Dựa trên điểm nhấn này các bên sẽ đưa racasc hướng chỉnh sửa góp ý để gia tăng các yêu tố nổi bật và đảm bảo các yêu tố khác bổ trợ hơn cho điểm nhấn của thumb. Luôn giữ cho màu săc của điểm nhấn nổi bật và rõ ràng nhất trên thumb
  Màu nền của thumb là một trong những yếu tố khá quan trọng để tôn lên điểm nhấn của thumb lên . Hạn chế việc dùng màu sắc sàn và tưởng tương phản đối lập lẫn nhau dễ tạo sự phân tán màu và phân tán sự tập trung của thumb. ( Ngoại trừ một số trưởng hợp đòi hỏi nhất định phải dùng )
  - THUMB CÓ TIÊU CỰC HAY KHÔNG?
  + Tiêu cực vì biểu cảm nhân vật: nếu tình huống trong thumb có xu hướng tiêu cực bao gồm lo sợ , buồn bả, khóc lóc ,tức giận ,... Hạn chế việc làm quá biểu cảm tiêu cực của nhân vật trong các trường hợp này và dùng effect bổ trợ đúng hoàn cảnh của điểm nhấn. . Nếu có thể hãy tìm cách thay đổi BC nhân vật tích cực hơn vui tươi hơn .
  + Tiêu cực vì màu sắc: Các item và back hạn chế tối đa việc sử dụng màu đen trên thumb ( Màu đen không ưu tiên cho đối tượng KID) > Có thể sử dụng thay thế bằng các màu xanh đậm ,tím đậm hoặc các màu tone trầm . Luôn giữ cho màu săc của điểm nhấn nổi bật và rõ ràng nhất trên thumb
  + Tiêu cực vì bố cục thumb : Với các bố cục tiêu cực như bỏ nhà đi hoặc bố cục thumb kéo , bố cục ngồi giữa 4 bức tường ,... Đẩy biểu cảm nhân vật tò mò vui vẻ để giảm thiểu đi sự tiêu cực buồn bã của thumb . Ngoại lệ các thumb dạng safetip thì vẫn có thể giữ nguyên vì tính chất ND
  * Một số lưu ý khác trong quá trình test :
  - Art có thể đưa ra quan điểm theo góc nhìn chuyên môn để các bên có căn cứ về góc nhìn của người thực hiện chuyên môn và từ đó mới tổng hợp đánh giá đưa ra thống nhất cuối cùng
  - Với thumb up lại : có thể làm quá hơn để tạo sự mới lạ hơn và nổi bật điểm nhấn hơn để khắc phục CTR của thumb chiều

  ReplyDelete
  Replies
  1. (A QUICK GOOGLE TRANSLATION TO ENGLISH LOL)

   HE COLLECTS SOME KEY POINTS OF THE MEETING - WHERE IS THE HIGHLIGHTS OF THUMB? Always keep the highlight color most prominent and clear on the thumb Art each time testing the thumb will note where the highlight of each thumb is when pushing to the Ideal thumb group and the test group. Coordinating parties will jointly evaluate. If the highlight is ok, it's okay if the highlight is ok, then find the direction to suggest changes. Based on this highlight, the parties will make suggestions for editing to increase the outstanding elements and ensure other elements that are more complementary to the thumb's highlight. Always keep the highlight color most prominent and clear on the thumb The background color of the thumb is one of the most important factors to highlight the highlight of the thumb. Limiting the use of floor colors and contrasting each other easily creates color dispersion and disperses the focus of the thumb. (Except for certain cases where it is required to use ) - HAS THUMB NEGATIVE OR NOT? + Negative because of character expression: if the situation in the thumb tends to be negative, including fear, sadness, crying, anger,... Limit overdoing the character's negative expression in the characters. in this case and use the right effect to complement the situation of the highlight. . If possible, find a way to change BC characters to be more positive and playful. + Negative because of color: Items and back minimize the use of black on the thumb (Black is not preferred for KID objects) > Can be used instead with dark blue, dark purple or other colors. deep tone color. Always keep the highlight color most prominent and clear on the thumb + Negative because of thumb layout: With negative layouts such as leaving the house or pulling thumb layout, layout sitting between 4 walls,... Pushing the curious character's happy expression to minimize negativity Extremely sad thumb . The exception of safetip thumbs can still be preserved because of the ND . nature * Some other notes during testing: - Art can give opinions from a professional perspective so that the parties have a basis for the perspective of the expert and from there synthesize the assessment to come to a final consensus. - With thumb up again : can do more to create more novelty and more prominent highlights to overcome the CTR of the thumb dimension

   Delete
 2. is it possible to add a setting to choose the output sound. I have HP and headphones but I can't choose headphones

  ReplyDelete
 3. I can set the audio output to my front panel

  ReplyDelete